Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

U ime Allaha, Milostivog , Samilosnog!

 

Početkom 2008.godine na inicijativu velikog broja preživjelih boraca  ČETVRTE MUSLIMANSKE SLAVNE LAHKE BRIGADE počele su aktivnosti na registraciji udruženja koje bi okupljalo preživjele pripadnike  Četvrte muslimanske slavne lahke brigade.

Kao rezultat te inicijative  u 2008.g. je pokrenut projekat postavljanja spomen obilježja na mjestima šehadeta šehida 4.mslbr. Tako je 28.06.2008.g. na lokaciji Gluhog Dola-Ljubina postavljeno spomen obilježje šehidima koji su šehadet postigli na prostoru LJUBINE, PRENJA I KISERA.

Nakon ovih aktivnosti urađena je spomen ploča sa imenima šehida koji su šehadet postigli na  terenu  Hadžići, Igman, Bjelašnica, Bjelmići koja se planira, ako Bog da, postaviti na lokaciji Bijele lIjeske 19.jula 2009.godine. a intenzivno se radi i na postavljanju centralnog spomen obilježja svim šehidima 4.mslbr. koje se planira uraditi u sklopu zgrade Medžlisa Islamske zajednice u Konjicu, u neposrednoj blizini Starog  mosta u Konjicu.

14. maja 2009.g. u Konjicu je održana Osnivačka Skupština udruženja na kojoj su izabrana  radna tijela i organi Udruženja nakon čega su slijedile aktivnosti na registrovanju Udruženja koje su u toku.

 Utvrđeni su ciljevi i djelatnosti udruženja

 • Njegovanje i čuvanje sjećanja na ratni put „4. Muslimanske Slavne lahke brigade”  kroz slijedeće aktivnosti:

 

a)  Prikupljanje i arhiviranje različitih vrsta dokumenata, video, fotografskog, televizijskog, radio i novinarske građe o brigadi;

b)  Formiranje spomen sobe brigade kao muzeološkog prostora otvorenog za javnost, a u kojem bi se pohranila i čuvala prikupljena građa;

c)  Objavljivanje knjige koja bi imala formu priloga za izradu monografije o brigadi;

      d)  Pokretanje inicijative kod nadležnih općinskih, kantonalnih, federalnih i državnih institucija da se izgradi centralno spomen obilježje brigade i lokalna spomen obilježja u zoni djelovanja brigade.

      e)  Utvrđivanje važnih datuma o ratnom putu brigade i održavanje prigodnih časova historije za građanstvo.

      f)  Organizovanje pohoda „Stazama boraca 4. Muslimanske Slavne Lahke Brigade” .

 • Ostvaruje saradnju sa istim ili sličnim boračkim udruženjima.
 • Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija  i susreta sa pripadnicima drugih udruženja istog ili sličnog tipa, s ciljem da iste postanu tradicionalni.
 • Pokretanje inicijativa za rješavanje socijalno – statusnih pitanja članova Udruženja,
 • Njegovanje kulture mira i etike zajedničkog života u BiH.
 • Vrši i druge poslove i zadatke od interesa za Udruženje, a sve u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i  ovim Statutom.
 • Zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu BiH.Zajednicu ravnopravnih  i kostitutivnih naroda koji u njoj žive.
 • Pomaganje i briga o šehidskim porodicama, porodicama umrlih i demobilisanih boraca.
 • Briga o spomen obilježjima i šehidskim mezarecima
 • Organizovanje predavanja, seminara i savjetovanja
 • Briga i pravima svojih članova i prkeo nadležnih organa  iniciranje njihovog ostvarivanja

 

Planirane aktivnosti

 

 1. Prikupljanje građe o šehidima Četvrte muslimanske u cilju  sačinjavanja monografije šehida  naše brigade
 2. Redovni obilasci porodica šehida i umrlih pripadnika Četvrte muslimanske slavne lahke brigade.
 3. Prikupljanje foto i video dokumentacije o brigadi u cilju izrade dokumentarnog filma o našoj brigadi.